Naukowy.pl

Pozostałe => Zadania => Wątek zaczęty przez: agusssiaaa w Luty 10, 2007, 10:36:42 am

Tytuł: [wos] 29 pytań testowych
Wiadomość wysłana przez: agusssiaaa w Luty 10, 2007, 10:36:42 am
wiem, ze to duzo ale ciagle szukam odpowiedzi i nie moge znalezc jednoznacznych. W sumie mialam ich okolo 80 i wlasnie te 29 jeszcze mi zostalo. Jesli znacie odpowiedzi na niektore czy wszystkie bardzo prosze o pomoc. Z gory serdecznie dziekuje. Oto zadanka:
89. Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw RP zarządza:
a) Marszałek Sejmu
b) Prezydent
c) Prezes Rady Ministrów

92. Prace nad nową Konstytucją RP w parlamencie prowadzi:
a) Sejmowa Komisja Ustawodawcza
b) Sejmowa Komisja Konstytucyjna
c) Komisja konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

95. Inicjatywę ustawodawczą ma:
a) grupa co najmniej 15 posłów
b) komisje sejmowe
c) Rada Ministrów

97. Który z aktów stoi najwyżej w hierarchii aktów prawnych?
a) ustawa
b) rozporządzenie Prezydenta RP
c) rozporządzenie Rady Ministrów

99. Sejm RP uchwala tajność obrad, jeżeli wymaga tego:
a) dobro osobiste posłów
b) dobro państwa
c) obronność państwa

101. Strzeże sprawiedliwości oraz czuwa nad ściganiem przestępstw:
a) policja
b) prokuratura
c) wymiar sprawiedliwości

102.Nowelizacja Konstytucji RP następuje w drodze ustawy uchwalonej większością:
a) zwykłą
b) bezwzględną
c) kwalifikowaną 2/3 głosów

104. Pomocnicza i wykonawcza jednostka organizacyjna Sejmu RP, spełniająca zadania techniczne i doradzcze związane z działalnością izb i jej organów to:
a) Kancelaria Sejmu
b) Biuro Obsługi Posłów
c) Straż Marszałkowska

106. Organem wewnętrznym Rady Ministrów nie jest:
a) Komitet Ekonomiczny R.M.
b) Komitet Społeczno-Ekonomiczny R.M.
c) Komitet Planowania Gospodarczego R.M.

109. Suwerenność ma charakter bardziej lub mniej organiczny. Który z wymienionych czynników ogranicza ją najbardziej?
a) przynależność do ponadpaństwowych organizacji międzynarodowych
b) panujący w państwie system ekonomiczno- społeczny
c) wielkość armii danego kraju i jej realna siła

111. System wyborczy do Sejmu RP opiera się na zasadzie:
a) większościowej
b) proporcjonalnej
c) mieszanej

112. Ważność wyborów do Sejmu RP stwierdza jeden z podanych organów:
a) Sąd Najwyższy
b) trybunał Konstytucyjny
c) Sejm ustępujący

113. System wyborczy do Senatu RP opiera się na zasadzie:
a) proporcjonalności
b) większości bezwzględnej
c) większości względnej

115. Kadencja Prezydenta wg Małej Konstytucji trwa:
a) 4 lata
b) 5 lat
c) 6 lat

116. W wypadku opróżnienia urzędu Prezydenta zastępuje go:
a) Marszałek Sejmu
b) Marszałek Senatu
c) premier

118. Wg obowiązującej w RP ordynacji wyborczej zasada proporcjonalności jest stosowana w:
a) wyborach prezydenckich
c) do Sejmu
d) do Senatu

121. Bezwzględna większość głosów to:
a) 2/3 głosów
b) 50% + 1
c) 3/4 głosów

123. Wojewoda jest organem:
a) samorządu terytorialnego
b) administracji państwowej
c) administracji specjalnej

124. Z każdego województwa wybiera się dwóch senatorów, tylko w dwóch województwach trzech. W których z wymienionych?
a) krakowskie
b) łódzkie
c) katowickie

126. Dnia 1 VII 1995 przewodnictwo Unii Europejskiej przejęła:
a) Francja
b) Portugalia
c) Hiszpania

131. prezydent ponosi odpowiedzialność:
a) konstytucyjną
b) polityczną
c) konstytucyjną i polityczną

135. Na straży niezawisłości i niezależności sądów stoi:
a) Sąd Najwyższy
b) Ministerstwo Sprawiedliwości
c) Krajowa Rada Sądownicza

136. Instytucja rzecznika Praw Obywatelskich została ustanowiona w Polsce w:
a) 1985 r.
b) 1987 r.
c) 1989 r.

143. Z inicjatywą ustawodawczą zwracają się odpowiednie organy do:
a) Senatu
b) komisjii sejmowych
c) Prezydium Sejmu

144. System wyborczy do Senatu to:
a) system proporcjonalny
b) system większościowy z większością względną
c) system większościowy z większoscią bezwzględną

145. Z chwilą postanowienia Prezydenta w stan oskarżenia przez Trybunał Stanu:
a) nadal sprawuje on swoją władzę
b) zastępuje go Marszałek Sejmu
c) jego obowiązki przejmuje Prezes Rady Ministrów

146. O sprzeczności i konstytucją celów lub działalności partii politycznych orzeka:
a) Trybunał Stanu
b) Trybunał konstytucyjny
c) Sąd Najwyższy

150. Który z wymienionych warunków jest prawdziwy w odniesieniu do stanowiska sędziego każdego szczebla w RP?
a) sędzia nie podlega zwykłemu prawu ściagania go za przestępstwo
b) w okresie piastowania funkcji sędziego nie może on należeć do żadnej partii politycznej
c) nie wolno mu prowadzić żadnej działalności gospodarczej ani posiadać kapitału lokowanego w akcjach

151. Spośród instytucji i urzędów powołanych do ochrony środowiska, który odgrywa największą rolę w