Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: asr w Styczeń 06, 2008, 01:52:34 pm

Tytuł: Test: optyka kwantowa, optyka falowa
Wiadomość wysłana przez: asr w Styczeń 06, 2008, 01:52:34 pm
Z góry dzi?kuj? za pomoc.

1. Spo?ród przedstawionych poni?ej dlugosci fal promieniowania elektromagnetycznego
najwi?ksza energi? maj? fotony o d?ugo?ci fal:
a) $3 * 10^6$ m
b)30um
c)300nm
d)3000mm

2. Na plytke stalow?, dla której praca wyj?cia elektronów wynosi 2,2eV
skierowano kolejno wi?zki promieniowania sk?adaj?cego sie z :
czterech fotonów o energi 3eV kazdy, trezch totonów o energi 4eV
ka?dy i sze?ciu fotonów o enrgi 2eV ka?dy. Najwieksz? liczb?
wybitych elektronów uzyskamy w przypadku:
a)pierwszym
b)drugim
c)trzecim
d)we wszystkich przypadkach liczba wybitych elektronów by?a taka sama

3 Praca wyjscia elektronów z pewnego metalu wynosi 4,14eV.
Cz?stotliwosc graniczna promieniowania padajacego na ten metal
i wywo?uj?cego efekt fotoelektryczny ma warto?c:
a)10^{15}hz
b)3,2*10^{15}hz
c)4,14*10^{16}hz
d)3,2*10^{16}hz

4. Do?wiadczeniem potwierdzaj?cym istnienia fal de Broglie'a jest:
a)za?amanie ?wiat?a
b)interferencja fal ?wietlnych po ich przej?ciu przes siatk? dyfrakcyjn?
c)zjawisko fotoelektryczne zewn?trzne
d)dyfrakcja i interferencja wi?zki poruszaj?cych si? elektronów

5. Prawdopodobie?stwo znalezienia cz?stki w okreslonycm fragmencie przestrzeni jest okre?leniem jej:
a)pedem
B)pr?dko?ci
c)energi?
d)funkcja falow?

6. Energi? elektronu znajduj?cego si? w nisko?czenie g?ebokiej studni potencja?u moze przyjmowa?:
a)dowoln? warto??
b)dystretn?, jedn?, Sci?le okre?lona warto??, zale?na od d?ugo?ci jamy
c)dystretn?, jedn?, Sci?le okre?lona warto??, zale?na masy cz?steczki
d)nieskonczona ilo?? warto??i dyskretnych

7.Minimalna energia elektronu (m=9,11*10^{-31}kg)znjaduj?cego sie w niesko?czenie g??bokiej,
prostokatnej jamie potencj??u o szeroko?ci 10^{-10}m ma warto??
a)0,02eV
b)1eV
c)1,6 eV
d)37,7eV

8. Porównuj?c prawa fizyki kwantowej i fizyki klasycznej mo?emy stwierdzi? ?e:
a)obie te cz?sci fizyki nie maja elementów wspólnych
b)prawa fizyki klasycznej s? szczególnym przypadkiem fizyki kwantowej
c)prawa fizyki kwantowej s? szczegolnym przypadkiem fizyki klasycznej
d)prawa fizyki kwantowej przechodz? dla malych liczb kwantowych w prawa fizyki klasycznej

9. Przyjmuj?c ?e dok?adno?? polo?enia elektronu w atomie wodoru wynosi 0,5*10^{-10}m,
mo?emy oszacowa? ?e niepewno?? w okre?leniu warto?ci jego pr?dko?ci jest równa:
a)1\frac{1}{s}
b)0,6*10^{-19}\frac{1}{s}
c)1,2*10^{6}\frac{1}{s}
d)3*10^{8}\frac{1}{s}


Temat przeniesiony i poprawiony
wymiennik
Tytuł: Test: optyka kwantowa, optyka falowa
Wiadomość wysłana przez: auresthor w Listopad 07, 2012, 07:11:36 pm
odswiezam temat prosze o odpowiedzi