Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Zadania => Wątek zaczęty przez: justi92 w Listopad 13, 2008, 07:03:05 pm

Tytuł: Mikroskopowe w?a?ciwo?ci materii a jej budowa mikroskopowa
Wiadomość wysłana przez: justi92 w Listopad 13, 2008, 07:03:05 pm
BARDZO PROSZ? O POMOC:

1.
Ci??arek zawieszony na spr??ynie wykonuje drgania harmoniczne w p?aszczy?nie pionowej. W chwili, gdy ci??arek znajduje si? w odleg?o?ci 1cm. od po?o?enia równowagi, porusza si? on z przyspieszeniem o warto?? 0,8m/s^2
Oblicz mas? ci??arka wiedz?c, ?e wspó?czynnik spr??ysto?ci wynosi 18 N/m.

2.
Oblicz d?ugo?? drutu miedzianego o oporze w?a?ciwym 1,7*10^-4 Om*m. Napi?cie elektryczne pomi?dzy ko?cami drutu wynosi 0.85 V a nat??enie pr?du przep?ywaj?cego przez niego wynosi 0.5A. Pole jego powierzchni wynosi 0.1mm^2.

3.
Zwi?kszaj?c dwukrotnie warto?? amplitudy cia?a drgaj?cego ruchem harmonicznym bez zmiany cz?stotliwo?ci;
A powodujemy dwukrotny wzrost jego energii
B powoduje dwukrotne zmniejszenie jego energii
C powoduje czterokrotny wzrost jego energii
D powodujemy czterokrotne zmniejszenie jego energii

4.
Je?eli opór przewodnika zmniejszymy dwa razy, a przy?o?one napi?cie zwiekszymy 4 razy,to przez ten przewodnik pop?ynie pr?d o nat?zeniu wiekszym:
A 8razy
B 6razy
C 4razy
D 2razy

5.
Podczas jazdy samochodem tym mniej odczuwa sie drgania wywolane nierownosciami drogi im bardziej jest za?adowany samochod, bo ze wzrostem masy maleje:
A cz?stotliwo?? drga?
B okres drga?
C amplituda drga?
D energia drga?

6.
Kropla wody w kabinie kosmicznej kr???cej swobodnie wokó? ZIemi przybierze kszta?t:
A kuli
B cygara
C bardzo ci?kiej b?ony
D naczynia z którego si? wydosta?a

7.Dwa po??czone ze sob? wahad?a b?d? wówczas w rezonansie, gdy
A b?d? mia?y jednoakowe amplitudy drga?
B b?d? mia?y jednakowe cz?stotliwo?ci drga? w?asnych
C b?d? blisko siebie zawieszone

8. Odwa?nik zaqwieszony na idealnej spr??ynie wychylony o 2cm. od po?o?enia równowagi posiada energi? 2J. Ten sam odwa?nik odchylony o 8cm od po?o?enia równowagi posiada energi?
A 64J
B 32J
C 16J
D 8J

9. Nat??enie pr?du w przewodniku jest wprost proporcjonalne do
A oporu przewodnika
B napi?cia mi?dzy ko?cami przewodnika
C d?ugo?? przewodnika
D ilo?? energi wydzielonej w przewodniku

10. Dwa druty o jednakowych masach wykonane s? z tego samego materia?u. Jeden z nich jest dwa razy d?u?szy od drugiego. Opór drutu dlu?szego w porownaniu z oporem drutu krotszego jest
A 4razy mniejsze
B 2razy wi?kszy
C 2razy mniejszy
D 4razy wi?kszy

11. Menisk wypuk?y powoduje w rurce szklanej wype?nionej ciecz? wtedy, gdy wypadkowa si?a si? spójno?ci i przylegania dzia?aj?ca na cz?steczke znajdujaca sie przy scianie naczynia zwrocona jest
A na zewnatrz naczynia prostopadle do jego scianek
B do wnatrz naczynia prostopadle do jego scianek
C do wnetrza cieczy prostopadle do jego powierzchni
D na zewn?trz cieczy prostopadle do jego powierzchni
Tytuł: Mikroskopowe w?a?ciwo?ci materii a jej budowa mikroskopowa
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 17, 2008, 10:44:27 am
10. Skorzystaj z wzoru na opór przewodnika R=\rho \cdot \frac{l}{S}, gdzie \rho - opór w?a?ciwy, l - d?ugo?? przewodnika, S - pole powierzchni przekroju przewodnika. Wiadomo, ?e obj?to?? jest równa V=S*l, a g?sto?? d=m/V - mo?esz wyrazi? opór za pomoc? masy, g?sto?ci, oporu w?a?ciwego i d?ugo?ci przewodnika (wszystkie wielko?ci dla obu przewodników s? takie same, oprócz d?ugo?ci). Zobacz co b?dzie, je?li za l wstawisz do wzoru 2l.