Naukowy.pl

Humanistyczne => Archeologia, Antropologia, Etnologia => Zadania => Wątek zaczęty przez: ane3ka w Listopad 07, 2007, 05:46:43 pm

Tytuł: Rywalizacja dynastyczna Habsburgów z Jagiellonami
Wiadomość wysłana przez: ane3ka w Listopad 07, 2007, 05:46:43 pm
Witam.
mam jutro prezentacj? z Historii - temat -
Rywalizacja dynastyczna Habsburgów z Jagiellonami.
Nie mam poj?cia co w niej zamie?ci?, co wzi?? pod uwag?, a co omin??..
Prawd? mówi?c - nic nie wiem na ten temat..
Prezentacj? musz? przedstawi? ustnie (co? w formie prowadzenia lekcji)
Licz? na wasz? pomoc..
z góry dzi?kuj? : )
Tytuł: Rywalizacja dynastyczna Habsburgów z Jagiellonami
Wiadomość wysłana przez: Syriusz w Listopad 09, 2007, 06:50:35 pm
Troch? ma?o i chyba za pó?no ale mimo wszystko wklejam to co znalaz?em. Mo?e jak raz jeszcze si? przyda.

Habsburgowie w ko?cu XV w. stali si? najgro?niejszym konkurentem
Jagiellonów w Europie ?rodkowej; w tej rozgrywce wykorzystywali tak?e
Krzy?aków. Ju? wojna Polski z Maciejem Korwinem uaktywni?a antypols-
k? polityk? Zakonu (tzw. wojna popia w 1478/9 o obsad? biskupstwa
warmi?skiego). Na prze?omie XV i XVI w. Habsburgowie poparli d??enia
Krzy?aków do zrzucenia zale?no?ci lennej od Polski, a do grona ich
sojuszników do??czy?a Moskwa. Wojna, która wybuch?a mi?dzy Polsk?
a Zakonem, toczy?a si? w latach 1519-1521: konflikt zosta? rozwi?zany
przez sekularyzacj? Prus i z?o?enie w Krakowie ho?du (1525) Zygmuntowi
Staremu przez Albrechta Hohenzollerna.
Gro?ny sojusz habsbursko-krzy?acko-moskiewski uda?o si? Jagiel-
lonom rozbroi? przez zawarcie w 1515 r. uk?adu z cesarzem Mak-
symilianem (korona cesarska znajdowa?a si? w posiadaniu Habsburgów od
po?owy XV w.), dotycz?cego sukcesji w Czechach i na W?grzech,
przypiecz?towanego dwoma ma??e?stwami. W jego to wyniku, po bezpo-
tomnej ?mierci Ludwika Jagiello?czyka w wygranej przez Turków bitwie
pod Mohaczem (1526), na tronie czeskim i w?gierskim zasiedli ponownie,
tym razem ju? na trwa?e, Habsburgowie. Z dawnego w?adztwa Jagiellonów
pod panowaniem tej dynastii pozosta?y Polska i Litwa.