Naukowy.pl

Humanistyczne => Język polski => Zadania => Wątek zaczęty przez: marzena13331 w Listopad 20, 2007, 05:43:44 pm

Tytuł: pytania z Wesela
Wiadomość wysłana przez: marzena13331 w Listopad 20, 2007, 05:43:44 pm
Mam problem z takimi zadaniami:

1.Przeanalizuj uk?ad scen w filmie Andrzeja Wajdy i porównaj go z literackim pierwowzorem. Co zmieni? - doda?, pomin?? - re?yser filmu?

2.Zwró? uwag? na nieobecne w didaskaliach dramatu sceny manewrów wojsk zaborczych. Jaka, rol? odgrywaj? te sceny w Weselu Andrzeja Wajdy - podkre?laj? moment historyczny, konkretyzuj? problematyk? utworu, s? kluczem do interpretacji dziel? filmowego? Uzasadnij swoj? opini?.

3.Wska? najwa?niejsze, twoim zdaniem, elementy w Weselu Wajdy. Czy w filmie pojawia si? s?d nad polskim spo?ecze?stwem, jego niedojrza?o?ci? do czynu zbrojnego? Uzasadnij swoj? opini?.

4.Przedstaw opini? na temat sposobu ukazania Racheli i jej ojca, karczmarza. Jak? rol? te postaci odgrywaj? w dramacie Wyspia?skiego, a jak? w filmie?

5.W jaki sposób re?yser przedstawi? sceny, w których wyst?puj? Osoby Dramatu? Jakie konsekwencje dla odczytania filmu i rekonstrukcji jego przestania ma ten fakt?

6.Kim jest Chocho? dla uczestników bronowickiego wesela, kim za? dla czytelników i widzów dramatu (b?d? filmowej adaptacji)? Jak rozumiesz ten symbol?

7.Wyja?nij, na czym polega?o zjawisko ch?opomanii. Jak zosta?o ukazane w dramacie, a jak w filmie?

8.Czy wie? przedstawiona w filmie Wajdy i dramacie Wyspia?skiego zas?uguje na okre?lenie „bajecznie kolorowej"? Zrekonstruuj wizj? polskiej wsi wy?aniaj?c? si? z Wesela Wyspia?skiego. Okre?l rol? parobków Kaspra i Ja?ka w dramacie.

9.Szczegó?owo zanalizuj piosenk? Ja?ka. Jakie cechy ludu ujawniaj? si? w tej piosence? Czy, twoim zdaniem, jest to obraz satyryczny, czy realistyczny? Wska? symbole i wyja?nij, na czym polega ich u?ycie.

10.Wymie? osoby pochodz?ce z ró?nych ?rodowisk, które wchodz? z sob? w konflikt. Czego dotycz? ich wymiany zda?? Jakie cechy mimowolnie ujawniaj? obydwie strony (Klimina, Rad-czyni, Dziennikarz, Czepiec)? Na czym polega antagonizm mi?dzy tymi ?rodowiskami? Wymie? jego przyczyny i konsekwencje.

11.Jaki jest stosunek Pana M?odego do wsi i jej kultury, obyczajowo?ci? Jakie cechy ludu, wsi s?, wed?ug niego, najwa?niejsze? Odszukaj kwestie, w których zawiera si? definicja jego pogl?dów. Czy jest to postawa konsekwentna?

12.Czy, twoim zdaniem, s?owa „Bajecznie kolorowa?  Wesele jako dramat narodowy”, pochodz?ce z rozmowy z Gospodarzem, streszczaj? wymow? dramatu?

13.Zinterpretuj ostatni? scen? dramatu (tak?e ostatni? scen? w filmie). Dlaczego wszyscy uczestnicy wesela kr??? w somnambulicznym ta?cu? Co oznacza ta scena?

14.Jak rozumiesz stówa: „Mia?e?, chamie, zloty róg/ [...] Ostat ci si? ino sznur". Co oznaczaj? dla Ja?ka? Co mog?y oznacza? dla wspó?czesnych i pó?niejszych komentatorów utworu Wyspia?skiego? Czy symbolem jest tylko „z?oty róg"? Uzasadnij swoj? opini?.

15.Porównaj obraz ta?ca z Wesela z ta?cem zamykaj?cym Pana Tadeusza. Czego symbolami s? obydwie sceny?

16.Okre?l funkcje didaskaliów w dramacie Wyspia?skiego. Skoncentruj si? na analizie motywów muzycznych i plastycznych. Czy, twoim zdaniem, Wesele realizuje (modernistyczn?) ide? syntezy sztuk? Je?li tak, to w jaki sposób?

17.Czy, wed?ug ciebie, Wesele jest utworem czytanym wspó?cze?nie? Które zagadnienia s? uniwersalne, a które mo?na zrozumie? wy??cznie dzi?ki znajomo?ci kontekstu historycznego, spo?ecznego, towarzyskiego? Zabierz g?os w dyskusji na ten temat.
 

 18.Jaki stosunek do historii i tradycji reprezentuj? w Weselu Stanis?awa Wyspia?skiego inteligenci zebrani w bronowickiej cha?upie? Wska? sceny, w których ujawnia si? ich stanowisko. Czy, wed?ug ciebie, ta postawa jest konsekwentna? Uzasadnij swoj? odpowied?.

19.Zinterpretuj scen? rozmowy Dziennikarza ze Sta?czykiem. Zbierz informacje o stronnictwie sta?czyków. Zrekonstruuj program polityczny i pogl?dy na narodow? przesz?o?? tego ugrupowania.

20.Jak rozumiesz zdanie Sta?czyka:
„Znam ja, co jest serce targa?
gwo?d?mi, co si? w serce wbi?y,
biczem w?asne smaga? cia?o,
plwa? na zbrodnie, l?y? z?ej woli,
ale ?wi?to?ci nie szarga?,
bo trza, ?eby ?wi?te byty,
ale ?wi?to?ci nie szarga?:   
to boli".
Czy interpretujesz je jako wezwanie do poszanowania tradycji, czy jako ironiczny s?d nad pogl?dami sta?czyków? Uzasadnij swoj? opini?. Czy, twoim zdaniem, mo?na to wezwanie dostosowa? do tera?niejszo?ci? Dlaczego?


Bardzo prosz? o pomoc. B?d? bardzo wdzi?czna:)

[ Dodano: 21 Listopad 2007, 15:33 ]
czy mo?e kto? wie odpowied? na które? pytanie? Je?li tak to pi?cie:)