Naukowy.pl

Społeczne => Ekonomia => Zadania => Wątek zaczęty przez: Ekoamator w Czerwiec 22, 2009, 01:20:00 pm

Tytuł: Analiza pytań z mikroekonomii
Wiadomość wysłana przez: Ekoamator w Czerwiec 22, 2009, 01:20:00 pm
Witam, z pewnych względów potrzebuje odpowiedzi na parę pytań. Są one (pytania) pewnie dość łatwe dla kogoś, kto zna się na ekonomii. Ja nie mogę ich rozgryźć. Proszę o pomoc. Należy tylko stwierdzić czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:


Krzywa utargu całkowitego przedsiębiorstwa monopolistycznego jest malejąca wraz ze wzrostem produkcji.
W przedsiębiorstwie monopolistycznym utarg całkowity jest maksymalizowany gdy utarg krańcowy jest równy zero
Cykl koniunkturalny jest efektem zmian stopnia niedopasowania wielkości popytu globalnego do wielkości globalnej podaży
Gdy wartość importu rośnie, a eksportu maleje, wartość PKB rośnie
Oszczędności rosną wraz ze wzrostem podatków
Pieniądz pełni rolę czynnika produkcji
Mnożnik zrównoważonego budżetu jest oparty na założeniu, że zmiana wydatków rządowych jest równa zmianie przychodów z podatków
Monetaryści uważają, iż najskuteczniejszym narzędziem ograniczania inflacji jest zmniejszenie podaży pieniądza
Monetaryści uważają, że koncepcja krzywej Phillipsa jest poprawna, ale tylko w krótkim okresie
Podaż pieniądza zależy wprost proporcjonalnie od wysokości mnożnika pieniężnego i odwrotnie proporcjonalnie od wielkości bazy monetarnej
Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwo na wielkość i strukturę wydatków budżetowych
Powolne procesy inflacyjne mogą przyspieszać ustalanie się właściwych relacji cenowych
Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji
Przychody do budżetu państwa nie zależą od wielkości dochodu narodowego
Przyczyną bezrobocia naturalnego jest niedostateczny popyt na dobra i usługi
Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji
Szkolenia zawodowe, umożliwiające bezrobotnym zdobywanie i zmianę kwalifikacji, są instrumentem pasywnej polityki państwa na rynku pracy
W modelu gospodarki zamkniętej bez udziału państwa, dla dochodu narodowego zapewniającego równowagę, oszczędności są równe inwestycjom
Wartość PKB jest taka sama niezależnie od tego, czy jest on liczony jako strumień produktów, strumień wydatków czy tez strumień dochodów.
Według ilościowej teorii pieniądza, wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce jest proporcjonalny do nominalnego zasobu pieniądza w obiegu
Według teorii kosztowej przyczyną inflacji jest wzrost popytu na pieniądz
Według teorii innowacji czynnikiem wprowadzającym gospodarkę w stan ożywienia jest wzrost stopy zysku
Wzrost dochodu powoduje wzrost transakcyjnego popytu na pieniądz
Wzrost rezerw dobrowolnych banków komercyjnych powoduje wzrost podaży pieniądza
Zasiłki dla bezrobotnych to jeden z automatycznych stabilizatorów koniunktury
Zgodnie z keynesistowską teorią powstawania cykli gospodarczych w celu złagodzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego państwo powinno prowadzić aktywną politykę fiskalną i monetarną
Zgodnie z założeniami podejścia neoklasycznego obniżka płac realnych powoduje spadek bezrobocia
Zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych, wymiana handlowa między dwoma krajami jest opłacalna tylko wtedy, gdy koszty wytworzenia jednostki produktu w specjalizującym się w jego produkcji kraju są niższe niż w innym kraju

Z góry dziękuję za pomoc
Tytuł: Analiza pytań z mikroekonomii
Wiadomość wysłana przez: diakonos w Grudzień 08, 2009, 07:37:08 pm
Ponumeruj te pytania jakoś to Ci pomogę..