Naukowy.pl

Języki obce => Pozostałe => Zadania => Wątek zaczęty przez: dudu21 w Wrzesień 05, 2008, 09:53:33 am

Tytuł: J?zyki obce - Literatura
Wiadomość wysłana przez: dudu21 w Wrzesień 05, 2008, 09:53:33 am
Uwaga! Szukasz lub chcesz udost?pni? komu? materia?y dydaktyczne (niekoniecznie literatur?)? Takie sprawy za?atwiamy tylko w dziale

Pozosta?e » Przydatne materia?y » Wymiana materia?ami (http://forum.servis.pl/viewforum.php?f=40)

[line]
Tutaj mo?esz poleci? U?ytkownikom Forum Servis ksi??k?, podyskutowa? i wydawa? opinie o ksi??kach, a tak?e pyta? o opini? innych U?ytkowników na temat wybranej pozycji.

Pole?
Przeczyta?e? jak?? wyczerpuj?c? i ciekaw? pozycj?? Podziel si? Swoj? wiedz? z innymi U?ytkownikami i pole? t? ksi??k? w tym temacie. Jak to zrobi??

:arrow: Podaj tytu?, autora, wydawnictwo, rok wydania i orientacyjny poziom merytoryczny na jakim napisano ksi??k?,
:arrow: Opisz krótko jakie zagadnienia porusza ksi??ka (mile widziany spis tre?ci),
:arrow: Podaj przybli?on? warto?? ceny ksi??ki,
:arrow: Napisz dlaczego spodoba?a Ci si? ta ksi??ka, ewentualnie czym wyró?nia si? spo?ród innych podobnych pozycji.

Podyskutuj i wydaj Swoj? opini?
Mo?esz Swoimi recenzjami i opiniami pomóc innym dokona? wyboru ksi??ki, nad której zakupem si? wahali. Dyskusje maj? by? prowadzone w mi?ej, kulturalnej atmosferze zgodnej w Netykiet? (http://forum.servis.pl/viewtopic.php?t=246) i G?ÓWNYM REGULAMINEM FORUM (http://forum.servis.pl/viewtopic.php?t=107)

Zapytaj, dowiedz si?
W tym temacie mo?esz równie? zapyta? o wybrane ksi??ki. Masz problem z wyborem pozycji, bo zbyt wiele jest podobnych ksi??ek? Nie wiesz czy dana ksi??ka b?dzie dla Ciebie odpowiednia? Chcesz dowiedzie? si? co inni U?ytkownicy s?dz? o danej ksi??ce? To miejsce na takie pytania. Na Forum jest wielu uczniów, studentów i innych specjalistów, którzy tak?e ucz? si? b?d? uczyli z ró?nych ksi??ek. Wiedza ucz?cych si?, w takich tematach jest chyba najcenniejsza, gdy? sami najlepiej wiedz?, z których ksi??ek uczy?o im si? najlepiej. Mo?na spokojnie zaufa? ich do?wiadczeniu. Aby zapyta? si? o jak?? ksi??k? konieczne jest:

:arrow: Napisanie posta o charakterze pytaj?cym (tego chyba nie musia?em pisa?) i informacji o ksi??ce\kach: tytu?, autor, wydawnictwo, rok wydania.

Poza literatur?, gor?co polecamy nasze dzia?y Kompendia. S? one zwi?z?ym podsumowaniem materia?u pochodz?cego nawet z kilku ksi??ek. W wielu przypadkach wyja?nili?my tam zagadnienia, których wyt?umaczenie w literaturze jest pomijane, robione bardzo pobie?nie b?d? w niezrozumia?y dla wielu sposób, cho? ca?kowicie poprawny. W naszych opracowaniach pos?ugujemy si? j?zykiem naukowym, ale w wielu przypadkach (kiedy uznamy, ?e jest to potrzebne) piszemy potocznie a jednocze?nie nie odbiegaj?c od ?cis?ego toku wypowiedzi. T?umaczymy tak, aby wszystko by?o zrozumia?e dla ka?dego U?ytkownika Forum Servis. Jeszcze raz zach?camy do lektury naszych artyku?ów.