Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Sport => Wątek zaczęty przez: BaltiCCycle w Grudzień 08, 2007, 11:47:11 pm

Tytuł: Wyprawa rowerowa BalticCycle 2008 do Chin
Wiadomość wysłana przez: BaltiCCycle w Grudzień 08, 2007, 11:47:11 pm
Zapraszamy do rejestracji na

MI?DZYNARODOW? WYPRAW? ROWEROW?
BaltiCCycle
Z OLIMPII DO PEKINU
20.02 – 8.08.2008

Olimpia 20.02 – Ateny 25-27.02 – Istambu? 4-6.03 – Tbilisi 4-6.04 – Baku 14-16.04 – Aszchabad 23-25.04 – Samarkanda 10-12.05 – Osz 20-21.05 – Kaszgar 27-30.05 – Turpan 15-16.06 – Xi’an 19-22.07 – Pekin 8.08

Olimpijski Jedwabny Szlak czeka!!!

________________________________________

Zanim wype?nisz

FORMULARZ REJESTRACYJNY

zapoznaj si? z
"Warunkami uczestnictwa"
i
"Zasadami uczestnictwa i odpowiedzialno?ci"
_________________________________________


Autorem trasy jest Sigitas Ku?as, lider Fundacji Great Millenium Peace Ride, z którym wspó?pracujemy od pocz?tku wypraw BaltiCCycle.

Wyruszaj?c na rowerach w tras? z Olimpii do Pekinu chcemy podkre?li?, ?e nasza kolejna wyprawa BaltiCCycle odbywa si? w roku szczególnym – letnich Igrzysk Olimpijskich. Podobnie zrobili?my w 2004 roku, kiedy to - aby uczci? Olimpiad? w Grecji - przemierzyli?my Europ?, jad?c z Nordkappu w Norwegii (najbardziej wysuni?tego na pó?noc przyl?dka Europy) do Olimpii w Grecji – kolebki staro?ytnych igrzysk. Teraz stwierdzli?my, ?e warto po??czy? koniec tamtej wyprawy z miejscem, w którym b?dzie si? odbywa? Olimpiady 2008. Pokusa jest tym wi?ksza, ?e trasa narzuca si? sama – staro?ytny Jedwabny Szlak!

Zaczynamy na antycznym stadionie w Olimpii 20 lutego, by po 171 dniach dojecha? do Pekinu w dniu inauguracji Igrzysk. Jad?c z Zachodu na Wschód przemierzymy 9 pa?stw, pokonuj?c oko?o 12 000km.

Pierwszy tydzie? sp?dzimy na Peloponezie, nazywanym miejscem narodzin zachodnioeuropejskiej cywilizacji. W Atenach wsi?dziemy na prom, którym przep?yniemy Morze Egejskie do Turcji. Dotrzemy do Istambu?u, by jeszcze przez 25 dni podró?owa? wzd?u? tureckiego wybrze?a Morza Czarnego. Nast?pne dwa tygodnie to ju? pocz?tek prawdziwej wschodniej egzotyki - peda?uj?c przez Gruzj? i Azerbejd?an b?dziemy podziwia? góry Kaukazu. W Baku wsi?dziemy na kolejny prom na naszej trasie, który przewiezie nas tym razem przez Morze Kaspijskie do Turkmenbaszi. W po?owie kwietnia znajdziemy si? w krajach Azji ?rodkowej.

W Turkmenistanie b?dziemy jecha? przez kwitn?ce piaski pustyni Kara-kum, wzd?u? Kana?u Karakumskiego i podgórza Kopetdag. Na pocz?tku maja przekroczymy granic? z Uzbekistanem i skierujemy si? ku s?ynnym historycznym miastom-oazom na Jedwabnym Szlaku – Bucharze i Samarkandzie. Po piaskach i stepach przyjdzie czas na ?yzne ziemie Doliny Fergany. Przed ko?cem maja staniemy na granicy kirgisko-chi?skiej w miejscu, gdzie ??cz? si? najwy?sze góry Tian Shan z Pamirem. Z Osz b?dziemy jecha? jedn? z najstarszych i najbardziej ucz?szczanych odnóg Jedwabnego Szlaku, przecinaj?c? pasmo Alay Pamir, oznacza to przepraw? przez prze??cz Erkesh Tam (3536m n.p.m.) i… kilkudniowy odpoczynek w Kaszgarze – najwi?kszej, ?redniowiecznej, t?tni?cej ?yciem oazie w chi?skiej cz??ci Azji ?rodkowej.

Pierwszy miesi?c w Chinach sp?dzimy w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang, jad?c do Dunhuang pó?nocnym Jedwabnym Szlakiem wzd?u? po?udniowego podgórza Tian Shan i pó?nocnym skrajem pustyni Taklamakan. Odwiedzimy bogate miasta-oazy: Kucha, Korla, Yangi, Turpan, Hami. W lipcu wjedziemy do prowincji Shaanxi, która przez ponad dwa tysi?clecia by?a centrum chi?skiej cywilizacji. Odwiedzimy Xi’an, poprzedni? stolic? cesarstwa chi?skiego, sk?d prost? drog? przez prowincj? Shanxi dojedziemy do Pekinu.

Na ca?ej trasie z Olimpii do Pekinu jest wiele miejsc s?yn?cych z dziedzictwa kulturowego. Je?li chcesz zobaczy? co z Listy UNESCO mo?esz zwiedzi? po drodze, kliknij tutaj.

Wyprawa jest organizowana wed?ug zasad wypracowanych na poprzednich BaltiCCycle.

Do??cz do nas na ile chcesz i gdzie chcesz!!!

Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, kliknij tutaj, dzwo? +48 663 266 553, lub pisz – [email protected]