Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Sport => Wątek zaczęty przez: diglet w Sierpień 18, 2008, 11:18:02 pm

Tytuł: olimpiada - typowanie krajów
Wiadomość wysłana przez: diglet w Sierpień 18, 2008, 11:18:02 pm
Jakie s? pobudki typowania na organizatorów kolejnych igrzysk danego kraju? Zak?adam, ?e w gr? wchodzi ch?? podj?cia si? tego przedsi?wzi?cia, posiadanie dobrego zaplecza sportowego oraz infrastrukturalnego. Ale nurtuje mnie, jakie s? jeszcze inne przyczyny takich typów. Je?li posiada kto? jakie? przypuszczenia b?d? informacje na powy?szy temat to ch?tnie ich wys?ucham mo?e co? mnie one o?wiec?.
Tytuł: olimpiada - typowanie krajów
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Sierpień 19, 2008, 04:18:28 pm
Na pewno kraj nie mo?e by? w stanie wojny, bo to przeczy idei igrzysk, poza tym wybór powinien si? rozk?ada? na wszystkie kontynenty.
Warto przy tym powiedzie? jasno, ?e wed?ug staro?ytnego kalendarza olimpiada to czas pomi?dzy kolejnymi igrzyskami a nie igrzyska same w sobie.
Tytuł: olimpiada - typowanie krajów
Wiadomość wysłana przez: diglet w Sierpień 20, 2008, 02:41:16 pm
Wiele staro?ytnych zasad odnosz?cych si? do olimpiady ju? straci?o na swojej aktualno?ci, jedn? z nich by?o to ?e na ich czas zaprzestawano wszelkich wojen co wspó?cze?nie raczej nie wychodzi. No i oczywi?cie idea szlachetnego wspó?zawodnictwa gdzie co chwil? s?yszymy o domingu. I oczywi?cie ta wspania?a otoczka komercji nom ale to mi akurat nie przeszkadza bo handel ?yje tam gdzie mo?e si? rozwija?. Dzi?kuj? za odpowiedz.