Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: krystynatk w Grudzień 03, 2007, 10:42:24 am

Tytuł: Poszukujemy wspó?pracowników - oferta dodatkowej pracy
Wiadomość wysłana przez: krystynatk w Grudzień 03, 2007, 10:42:24 am
POSZUKUJEMY WSPÓ?PRACOWNIKÓW.
Interesuj? Ciebie dodatkowe mo?liwo?ci rozwoju i dochodów ?
 Mamy dla Ciebie atrakcyjn? ofert? wspó?pracy zwi?zan? z pomaganiem ludziom w dochodzeniu nale?nych im odszkodowa?.
 POMAGAMY OSOBOM POSZKODOWANYM : w wypadkach komunikacyjnych ( ?mier?, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji , uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewo?onych rzeczy lub towarów ) , w gospodarstwach rolnych w zwi?zku z pracami polowymi, w gospodarstwie, obs?ug? maszyn i urz?dze? , uszkodzeniem plonów rolnych przez zwierzyn? itp. ), w wypadkach w pracy i w drodze do pracy, w miejscach publicznych, na skutek b??dów medycznych, zaka?e? lub zaniedba? w s?u?bie zdrowia , na skutek zaniedba? ze strony firm, urz?dów, instytucji itp. , w zdarzeniach losowych ( po?ar, powód?, zalanie, huragan itp. ), w wyniku zniszczenia, utraty lub kradzie?y mienia, w innego rodzaju zdarze? obj?tych ochron? ubezpieczeniow?, przy likwidacji tzw. polis posagowych . Pomagamy poszkodowanym w ca?ej Polsce.
Nie pobieramy op?at wst?pnych ani zaliczek, dokonujemy bezp?atnej oceny sprawy, a klient p?aci za uzyskane efekty po otrzymaniu odszkodowania.
POSZUKUJEMY w ca?ej Polsce osób zainteresowanych tego rodzaju wspó?prac?.
OFERUJEMY wysokie wynagrodzenie prowizyjne stanowi?ce cz??? odszkodowania – dodatkowe dochody  bez licencji, zezwole?, rejestracji czy te? wk?adu finansowego.
Wi?cej na stronie : www.odszkodowania24.net .
Zadzwo? lub wy?lij formularz ze strony..Tel. 501401703, mail : [email protected]