Naukowy.pl

Na początek => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Rochelle w Listopad 06, 2007, 05:54:59 pm

Tytuł: Antynagrody dla produktów
Wiadomość wysłana przez: Rochelle w Listopad 06, 2007, 05:54:59 pm
Znalaz?am i postanowi?am przekopiowa?. Wydaje mi si?, ?e to do??... pouczaj?ce?

przekopiowane z www.onet.pl

Koncerny truj? i oszukuj?

W Sydney przyznano antynagrody dla najgorszych produktów ?wiata
Tabletki nasenne dla dzieci, truj?ce zabawki, woda z kranu sprzedawana w butelkach - oto zdobywcy haniebnych Nagród za Najgorsze Produkty Roku, przyznanych przez ?wiatow? Federacj? Konsumentów podczas konferencji w Sydney. Te wstydliwe trofea s? ?wiadectwem bezgranicznej chciwo?ci wielkich korporacji.
?wiatowa Federacja Konsumentów (Consumers International, CI) skupia 220 organizacji ze 115 krajów. Proponuj? one kandydatów do Bad Products Awards. Ostatecznego wyboru dokonuje sekretariat CI, uwzgl?dniaj?c nie tylko szkodliwo?? towaru, ale tak?e rozmiary firmy oraz globalnej sprzeda?y i marketingu. Dyrektor CI, Richard Lloyd, podkre?la, ?e wielomiliardowe, globalne koncerny maj? obowi?zek post?powa? uczciwie i odpowiedzialnie. Niestety, rzeczywisto?? cz?sto jest inna.


W tym roku antynagrody zosta?y rozdzielone po raz pierwszy, a ju? wywo?a?y pop?och w?ród dyrektorów firm. Niegodny tytu? "Marketingu Z?ego Napoju" przypad? koncernowi Coca-Cola za wod? Dasani. Swego czasu pisali?my w "Przegl?dzie" o tym, jak w 2004 r. szefowie ameryka?skiego giganta postanowili wprowadzi? na brytyjski rynek wod? mineraln? o wdzi?cznej nazwie Dasani i "symbolicznej" cenie 95 pensów (1,35 euro) za pó? litra. Organizacje konsumentów podnios?y larum, gdy? Dasani, która mia?a si? sta? konkurencj? dla renomowanych marek,

okaza?a si? zwyk?? kranów?.

Coca-Cola musia?a wycofa? swój godny po?a?owania napój ze sklepów Zjednoczonego Królestwa. Dasani zosta?a tak?e "uhonorowana" antynoblem przyznawanym na Harvardzie. Wydawa?o si?, ?e po tej kompromitacji dyrektorzy koncernu zrobi? wszystko, aby ?wiat o kranówie zapomnia?. Chciwo?? okaza?a si? jednak silniejsza. Dasani nadal jest sprzedawana w USA, Argentynie, Meksyku, Brazylii i innych krajach Ameryki ?aci?skiej. Coca-Cola nie zaprzecza, ?e w pi?knych butelkach jest woda z sieci miejskiej, zach?ca klientów do kupowania Dasani jako napoju "wzbogaconego specjalnym zestawem minera?ów, zapewniaj?cych czysty, ?wie?y smak". ?wiatowa Federacja Konsumentów w ostrych s?owach napi?tnowa?a pazerno?? ameryka?skiej firmy: "Dost?p do takich rzeczy jak woda, jest podstawowym prawem konsumenta. Korporacje, jak Coca-Cola, poprzez butelkowanie i sprzedawanie tego uniwersalnego zasobu, stworzy?y przemys? o warto?ci 100 mld dol., podczas gdy miliard osób na ?wiecie nie ma dost?pu do dobrej wody pitnej".

Pierwsza antynagroda CI przypad?a jednak ameryka?skiej filii japo?skiego koncernu Takeda Pharmaceuticals, który postanowi? sprzedawa?

?rodek nasenny dla dzieci

pod nazw? Rozerem. Na samym pocz?tku roku szkolnego rozpocz?? zakrojon? na szerok? skal? telewizyjn? kampani? reklamow?. Reklamy pokazywa?y uczniów, tablice w klasach i autobus szkolny, a przyjemny g?os kusi?: "Rozerem chcia?by wam przypomnie?, ?e czas wróci? do szko?y. Zapytaj dzi? swego lekarza, czy Rozerem jest dla ciebie odpowiedni". W komentarzu do nagrody CI stwierdza, i? producent reklamowa? swe lekarstwo, w ogóle nie wspominaj?c o potencjalnych bardzo powa?nych skutkach ubocznych, takich jak wywo?ywanie my?li samobójczych u cierpi?cych ju? na depresj? pacjentów. Ponadto reklamy nie informowa?y, ?e bezpiecze?stwo i skuteczno?? Rozeremu dla dzieci nie zosta?y stwierdzone. CI skrytykowa?a tak?e ameryka?sk? Federaln? Agencj? ds. ?ywno?ci i Lekarstw, która dopiero po pó? roku zakaza?a emisji reklam i nie wyci?gn??a wobec firmy Takeda konsekwencji.

Antynagrod? za najgorsz? zabawk? otrzyma?a firma Mattel, producent m.in. lalki Barbie. W ci?gu zaledwie pi?ciu tygodni koncern ten musia? wycofa? ze ?wiatowych rynków 21 mln wyprodukowanych w Chinach zabawek - samochodów, bi?uterii i lalek. Okaza?o si?, ?e farba, któr? je pomalowano,

zawiera truj?cy o?ów,

a cz??ci zabawek odrywaj? si? i mog? zosta? po?kni?te przez dzieci. Szefowie Mattela pocz?tkowo obci??ali win? chi?skiego producenta, potem jednak musieli przyzna?, ?e pope?nili "b??dy w planowaniu". Consumers International stwierdza: "To klasyczna próba unikni?cia odpowiedzialno?ci" i zarzuca koncernowi Mattel tak?e to, ?e w ogóle nie wspó?pracowa? w dochodzeniu, które w jego sprawie prowadzi? Kongres USA.