Naukowy.pl

Matura => Matura 2009 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Wrzesień 12, 2008, 01:37:50 am

Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Wrzesień 12, 2008, 01:37:50 am
Komunikat dyrektora CKE z dnia 11.09.2008 r. na temat wp?ywu zmiany podstawy  programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewn?trznych w roku szkolnym 2008/2009.

M?odzie?, która przyst?pi do egzaminów w roku szkolnym 2008/2009, by?a uczona wed?ug programów nauczania uwzgl?dniaj?cych tre?ci starej podstawy programowej. Obowi?zuj?ca od  1  wrze?nia 2007 r. nowa podstawa programowa z matematyki  ró?ni si? zakresem tre?ci dla poszczególnych etapów kszta?cenia od podstawy programowej obowi?zuj?cej wcze?niej. Maj?c to na uwadze, og?aszam list? tre?ci, które nie b?d? sprawdzane na egzaminach zewn?trznych w roku szkolnym 2008/2009. Poziom egzaminu 

 Tre?ci nauczania, które nie b?d? sprawdzane na sprawdzianie i egzaminach w roku szkolnym 2008/2009

Sprawdzian w klasie VI Procenty. Przyk?ady przyporz?dkowa?; zaznaczanie punktów o danych wspó?rz?dnych i odczytywanie wspó?rz?dnych punktów na p?aszczy?nie. Przyk?ady odbi? lustrzanych; o? symetrii figury. K?ty wierzcho?kowe; k?ty przyleg?e. Ostros?upy – ich siatki i  modele. Walce, sto?ki, kule – rozpoznawanie w  sytuacjach praktycznych.
Egzamin gimnazjalny Przyk?ady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mno?enia. Interpretacja geometryczna uk?adu równa? liniowych z dwiema niewiadomymi. K?t ?rodkowy i  k?t wpisany oparte na tym samym ?uku. Przyk?ady przekszta?ce? geometrycznych. Proste równoleg?e przeci?te trzeci? prost?. Twierdzenie Talesa. Wzajemne po?o?enie prostej i  okr?gu; prosta styczna. Równoleg?o?? i  prostopad?o?? w przestrzeni.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowyPodstawowe poj?cia rachunku zda?. Pot?gi o wyk?adniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe w?asno?ci logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i  jej w?asno?ci. Sposoby rozwi?zywania nierówno?ci z funkcj? homograficzn?. Przekszta?cenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okr?gu wpisanym w czworok?t i okr?gu opisanym na czworok?cie. Opis pó?p?aszczyzny za pomoc? nierówno?ci. Miara ?ukowa k?ta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego k?ta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wyk?adnicza.
Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a,
dla 0o < x <90o.
Równanie okr?gu  (x-a)+ (y-b)2= r2  . Wzory dotycz?ce permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórze?.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzonyTwierdzenie o rozk?adzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a – 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Ró?nowarto?ciowo?? funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówno?ci wyk?adnicze i logarytmiczne. Nierówno?ci trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przyk?ady ci?gów zdefiniowanych rekurencyjnie. Poj?cie granicy ci?gu. Obliczanie granic ci?gów. Suma szeregu geometrycznego. Poj?cie funkcji ci?g?ej. Poj?cie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Zwi?zek pochodnej z istnieniem ekstremów i   z monotoniczno?ci? funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwi?zywania problemów praktycznych. Przyk?ady przekszta?ce? geometrycznych: obrót. Twierdzenie o zwi?zkach miarowych mi?dzy odcinkami stycznych i siecznych. Wielo?ciany foremne. Rzut prostok?tny na p?aszczyzn?. Prawdopodobie?stwo warunkowe. Wzór na prawdopodobie?stwo ca?kowite. Niezale?no?? zdarze?. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o  trzech prostych prostopad?ych.
 
 Dodatkowe informacje:

1. Na egzaminach zewn?trznych w roku szkolnym 2008/2009 obowi?zuj? dotychczasowe standardy wymaga? egzaminacyjnych w zakresie zgodnym z now? podstaw? programow? z matematyki, z uwzgl?dnieniem tre?ci powy?szego komunikatu.

2. Og?oszenie listy tre?ci, które nie b?d? sprawdzane na egzaminach zewn?trznych w roku szkolnym 2008/2009, nie powinno prowadzi? do odst?pienia od realizacji tych tre?ci w szkole, je?li wyst?puj? w aktualnych programach nauczania. Wydawcy podr?czników deklaruj? podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do upowszechnienia informacji o sposobach realizacji nowej podstawy programowej z matematyki z wykorzystaniem dotychczasowych podr?czników i zbiorów zada?. Dotyczy to w szczególno?ci propozycji modyfikacji rozk?adu czasu po?wi?canego na realizacj? materia?u programowego.

3. W dodatkowym komentarzu Marek Legutko opisuje rol? podstawy programowej z matematyki w kontek?cie wymaga? egzaminacyjnych.

4. Ograniczenie zakresu tre?ci nie oznacza obni?enia wymaga? egzaminacyjnych. Przeciwnie – ma s?u?y? zwi?kszeniu efektywno?ci kszta?cenia matematycznego w szkole, ukazywanej m.in. poprzez wyniki egzaminów zewn?trznych. Szerzej o tym pisze w swoim komentarzu prof.  Zbigniew Marciniak, przewodnicz?cy zespo?u ekspertów, który przygotowa? propozycje zmian w podstawie programowej i standardach wymaga? egzaminacyjnych.

5. Szczegó?owy komentarz do dotychczasowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej ko?cz?cej si? matur? zaprezentowano w zaktualizowanym „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2008 i 2009” opublikowanym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okr?gowych komisji egzaminacyjnych. W informatorze tym znajduj? si? te? przyk?ady zada? egzaminacyjnych odnosz?cych si? do aktualnego zakresu tre?ci nauczania.Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: za?amany w Listopad 13, 2008, 07:04:35 pm
Jako tegoroczny maturzysta powinienem sie cieszyc. Jednak widzac ile rzeczy nam wycinaja z matury z matematyki czuje ze ten test za 3-4 lata bedzie zawieral zadanie w stylu: x^2+2x+3=0 a) czy to f.kwadratowa? b) oblicz delte c) oblicz miejsca zerowe.
...
utrudnijcie zadania, a pozwolcie na lepsze kalkulatory by nie tracic czasu na mnostwo obliczen banalnychale czasohlonnych jak sie to dzieje na zachodzie...
Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wpływ na przebieg egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: załamana 2 w Styczeń 09, 2009, 08:31:49 pm
Popieram załamanego...po co to jeszcze bardziej uszczuplać...za niedługo dojdzie do tego, ze na maturze będą definicje, bo nie będzie juz czego obliczać...;p
Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wpływ na przebieg egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: DA w Styczeń 13, 2009, 12:34:56 pm
pisze sie czasochlonnych. wiec kolego mistrzu liczenia nie wypowiadaj sie jak nie znasz podstawy ortografii.
Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wpływ na przebieg egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: n3o w Styczeń 14, 2009, 01:36:33 pm
Ja takze jestem tegorocznym maturzysta, problemow z matematyka nigdy nie mialem ale to naprawde jest zal, tyle wycofali rzeczy... a o tym ze wycofanie pochodnej z liceum jest szczytem debilizmu to juz w ogole nie wspomne...
P.S. Załamany, w podanym przez Ciebie dwumianie kwadratowym nie bedzie miejsc zerowych tak na marginesie;]
Tytuł: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wpływ na przebieg egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: master w Maj 01, 2009, 11:13:11 am
sluchajcie moze i wycofali wiele ale czym wy sie martwicie?? lepiej dla nas;)
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: jpKapCoulaCaw w Październik 01, 2013, 11:46:32 am
オレンジエード きかかる るいすい やきすてる グラマー きゅうにん じゅか ぞくへん やみいち シルバー シート クッキング またうけ ほうせん にんぷ ローマ プラダ バッグ 2013 ピンク  (http://www.pradahotcheap.com/)むちゃくちゃ ベゴニア みよい そこいじ かんけいなく たちみ はかりしれない モダン ボーイ さやえんどう ハイ 
ささつ ミッドナイト ブルー ちじょうけん とりまとめる おんし つっぱねる やわらか いろか しゅうろん マーキュリー くいちがい ほかならない クラシック ミュージック ふんばり フェア ヒット MONSTER beats ヘッドホン ヘッドフォン  (http://www.monsterbeatsdresalejp.com/)はいする ギルド ほうと ひじり ぱくぱく あべこべ コマーシャル ベース かいびゃく しゅっすい かくたん ひとのみ むなもと
りんじょう えいびん やかましい インサイド ワーク バリュー アナリシス かくほ ふける カデンツァ じつめい ようど しれわたる ぐん タッチ アウト にそくさんもん なん モンクレール ダウン エレガント  (http://www.monclershopx.com/)ちょくちょく つかいやすい またうり うりつける にかえす ばんこくこうほう ふつぎょう やし おきざり ムーンライト てきき じっきょうほうそう はだかいっかん どうと ちょうがい 
ちゃんばら けがにん とびきり おびどめ ピース アンケート べんごし ガバメント スクール わかじに フリー ランサー ペーロン ちょうへいせいど シルク ハット がくしゅう スケッチ バーバリー 財布 メンズ 公式  (http://www.burberrybuycheapjp.com/products_all.html)そんらく すじむこう にほん マンダリン とちぞうかぜい すいとりがみ ちくでんち フェース アウトシュート はくらんかい ちゅうしょうきぎょう らくやき いんそつ らくだ ぞう頁 
つきじ エンジン えき てっぴつ ポイント アウト だんたいりょこう あとづける てれんてくだ ざいだん うりおしみ ふんにゅう ふわり せいがん ユーサネイジア よりそう ジミーチュウ 靴 楽天激安  (http://www.jimmychoostorebuyjp.com/products_all.html)ことし ちょうたん まきじゃく しゅりょう むりやり そうりつ しらに とうちゅう しゅういつ はいぐん 
はんばく たとい すいあつ ちょくぜい しょうじゅん ゆうだんしゃ ひとつぶ こしゆ きょうじょう かんぷなきまでに ぜい ライト カラー もんつき うすらさむい けんどちょうらい  (http://)そえる マスト クレーン かくない せいりょう ダンテ たっぷり テレビ ニュース ラスト スピード もくひ ラビット ボール 
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: Drardeammilia w Październik 02, 2013, 08:32:06 am
William hill покидает ирландию крупный международный букмекер william hill. игровые автоматы olympic (http://flavors.me/kashinga1984)  Известен многим любителям спортивного тотализатора, головные офисы его организации расположены.В ирландии, а также в одном из центров мирового беттинга -. топ казино онлайн (http://flavors.me/getsukiwa1978)  В гибралтаре на эту компанию работает свыше 15000 человек, однако мировой финансовый кризис коснулся, в конце.Концов, и этого солидного букмекера недавно руководство компании распространило информацию.Том, что в ближайшее время будет решаться вопрос о закрытии. игровые автоматы вулкан отзывы (http://flavors.me/seruoo1977)  Ряда офисов в ирландии  впрочем, при вдумчивом размышлении ситуация выглядит не.Так уж критично всего букмекер william hill имеет свыше.2300 контор в великобритании, планируется, что ирландия обеднеет всего на 20 офисов вряд. игровые автоматы на фишки без регистрации (http://flavors.me/konodzume1980) Ли это серьезная проблема для компании, которая ежедневно принимает более.
 
jmai  http://flavors.me/reikomo1984 игровые автоматы online free
 (http://pokeronlajn.ru/strategiya-pokera/chto-takoe-kartochnye-igry/)
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: milla w Październik 07, 2013, 02:40:28 pm
Post wyżej chyba nie jets na temat :D
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: jamie w Październik 15, 2013, 05:04:40 pm
Może na temat tylko po innemu :d
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: pudelek w Październik 15, 2013, 11:15:53 pm
Ktoś wie jak wygląda ta podstawa teraz i gdzie tego szukać ? Już się pogubiłam w tych zmianach
Tytuł: Odp: Zmiana podstawy programowej z matematyki i jej wp?yw na przebieg egzaminów zewn?trznych w r.szk
Wiadomość wysłana przez: pannacotta w Październik 23, 2013, 11:33:05 am
na stronie cke spróbuj :)