Naukowy.pl

Matura => Matura 2009 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Wrzesień 12, 2008, 01:27:58 am

Tytuł: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2008/2009
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Wrzesień 12, 2008, 01:27:58 am
Publikujemy Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2008/2009 opracowane w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we wspó?pracy z okr?gowymi komisjami egzaminacyjnymi dostosowane do Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko?ach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó?niejszymi zmianami).

Procedury

Instrukcja dla osób korzystaj?cych z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego

Instrukcja wspomagania zdaj?cego w czytaniu lub/i pisaniu na egzaminie maturalnym1. Deklaracja i zg?oszenie przyst?pienia do egzaminu maturalnego:

1a – dla osób przyst?puj?cych do egzaminu po raz pierwszy w roku szkolnym 2008/2009

1b – dla osób, które nie zda?y egzaminu lub podwy?szaj? wynik lub zdaj? przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2008/2009

2. Powo?anie szkolnego zespo?u egzaminacyjnego

3. Powo?anie przedmiotowego zespo?u egzaminacyjnego

4. Powo?anie zespo?u nadzoruj?cego

5a.
Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego

5b. Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka mniejszo?ci narodowej, j?zyka mniejszo?ci etnicznej i j?zyka regionalnego – j?zyka kaszubskiego

5ag. Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego dla osób nies?ysz?cych

5c. Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego

5d. Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka mniejszo?ci narodowej, j?zyka mniejszo?ci etnicznej, j?zyka regionalnego – j?zyka kaszubskiego


5cg. Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego dla osób nies?ysz?cych

6a. Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego zdawanego jako przedmiot obowi?zkowy – poziom podstawowy

6b. Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego zdawanego jako przedmiot obowi?zkowy/dodatkowy – poziom rozszerzony

6c. Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego – poziom podstawowy

6d.
Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego – poziom rozszerzony

7. Protokó? indywidualny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego b?d?cego drugim j?zykiem nauczania w klasach dwuj?zycznych

7a. Karta indywidualnej oceny cz??ci ustnej egzaminu maturalnego z j?zyka obcego nowo?ytnego b?d?cego drugim j?zykiem nauczania w klasach dwuj?zycznych

8. Protokó? zbiorczy cz??ci ustnej egzaminu maturalnego

9a.
Lista indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w cz??ci ustnej z j?zyka polskiego, j?zyka mniejszo?ci narodowej, j?zyka mniejszo?ci etnicznej i j?zyka regionalnego – j?zyka kaszubskiego

9b. Lista indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w cz??ci ustnej z j?zyka obcego nowo?ytnego

10. Protokó? przebiegu cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

11. Protokó? zbiorczy cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

12. Protokó? przerwania i uniewa?nienia egzaminu

13a.
O?wiadczenie o sprawdzeniu komputera

13b. O?wiadczenie o poprawno?ci nagrania wyników

14. Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta

15. Upowa?nienie do odbioru materia?ów egzaminacyjnych

16. O?wiadczenie w sprawie zabezpieczenia materia?ów egzaminacyjnych

17. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu maturalnego w domu zdaj?cego

18.
O?wiadczenie absolwenta o woli przyst?pienia do egzaminu w sesji sierpniowej (poprawkowej)