Naukowy.pl

Matura => Matura 2008 => Wątek zaczęty przez: Mr_Maks w Listopad 06, 2008, 09:46:15 pm

Tytuł: Termin wydawania ?wiadectw w systemie egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej
Wiadomość wysłana przez: Mr_Maks w Listopad 06, 2008, 09:46:15 pm
Komunikat Dyrektora CKE o terminie wystawienia ?wiadectw uko?czenia szko?y podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokszta?c?cego uzyskanych w systemie egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2008 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów ?wiadectw, dyplomów pa?stwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowa? i wydawania duplikatów, a tak?e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic? oraz zasad odp?atno?ci za wykonywanie tych czynno?ci (Dz.U. Nr 67, poz. 412) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala dat? wystawienia wydawanych ?wiadectw uko?czenia szko?y podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokszta?c?cego uzyskanych w systemie egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji 2008 r. na dzie? 5 grudnia 2008 r.