Naukowy.pl

Pozostałe => Laur Naukowy.pl => Wątek zaczęty przez: przem_as w Maj 17, 2011, 08:40:57 pm

Tytuł: Regulamin konkursu Laur Naukowy.pl
Wiadomość wysłana przez: przem_as w Maj 17, 2011, 08:40:57 pm
REGULAMIN KONKURSU "Laur Naukowy.pl"I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Laur Naukowy.pl” na najlepszy artykuł popularnonaukowy.
2. Organizatorem konkursu jest Polski Serwis Naukowy www.naukowy.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
4. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej na stronie http://www.naukowy.pl
5. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Prószyński Media.

II. Uczestnicy i Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest popularyzowanie zainteresowania szeroko pojętą nauką.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów, a także do osób, które nie zajmują się nauką zawodowo.
3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.

III. Zasady Konkursu
1. Nabór artykułów konkursowych prowadzony jest w terminie od 20 maja do 30 czerwca 2011 r.
2. Tekst z artykułem na konkurs należy przesłać na adres: [email protected] w temacie wiadomości wpisując: Konkurs_Nazwisko.
3. Wiadomość powinna zawierać imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy oraz wykształcenie osoby zgłaszającej swoją pracę do konkursu.
4. Warunkiem przyjęcia artykułu jest nadesłanie w terminie określonym w punkcie III.1 pracy w dwóch formach: w formacie PDF oraz DOC lub ODT. Jeśli dodatkowo tekst jest wzbogacony o grafikę, należy ją przesłać wraz z tekstem.
5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty.
6. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego punktów.
7. Uczestnik konkursu składając swój artykuł:
a) wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
b) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do artykułu i przenosi je na Organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator konkursu uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń konkursu;
c) oświadcza, że artykuł nie został uprzednio nigdzie opublikowany;
d) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z realizowanym projektem.
e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
f) oświadcza, iż nie jest pracownikiem naukowym, dziennikarzem naukowym ani też nie wykonuje zawodu o zbliżonym charakterze.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lipca 2011 r.
9. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
11. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszony artykuł wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
12. Artykuły dopuszczone do konkursu prezentowane będą na stronach internetowych Organizatora.

IV. Kryteria Oceny
1. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:
a) zawartość merytoryczna nadesłanego materiału;
b) sposób przedstawienia zagadnienia, struktura opracowania, błędy formalne;
c) oryginalność treści opracowania;
d) wynik głosowania internetowego.
2. Skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 4 lipca 2011 r.
3. Jury ma prawo nie przyjąć artykułów niezwiązanych z tematyką konkursu lub zawierających rażące błędy merytoryczne.
4. Głosowanie internetowe odbywa się za pośrednictwem profilu serwisu na stronie http://www.facebook.com/naukowy w okresie od 4 lipca do 17 lipca 2011 r.
5. Oddanie swojego głosu na wybrany artykuł konkursowy jest równoważne z kliknięciem "Lubię to!" przy poście dotyczącym tego artykułu.
6. Każdy użytkownik serwisu Facebook.com może oddać swój głos na więcej niż jeden artykuł.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
1. Spośród nadesłanych artykułów Jury wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody za I, II i III miejsce w konkursie.
2. Jury może przyznać nagrodę specjalną dla osoby, która nie zdobyła nagrody za miejsca I-III.
3. Kontakt z uczestnikami konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Nagrodami w konkursie są zestawy książek popularnonaukowych ufundowanych przez Wydawnictwo Prószyński Media (zgodnie z pkt I.5 niniejszego Regulaminu).
5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

VI. Ogłoszenie Wyników i Wydanie Nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook: http://www.facebook.com/naukowy
2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe, na które przesłana zostanie nagroda.
3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, nagroda przepada.
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
7. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.naukowy.pl/
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: [email protected]
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i zawarte w nim informacje.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.