Naukowy.pl

Społeczne => Prawo => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: Mad? w Maj 10, 2007, 02:39:22 pm

Tytuł: Rzeczy wyłączone spod zajęcia i egzekucji
Wiadomość wysłana przez: Mad? w Maj 10, 2007, 02:39:22 pm
Pytanie jak w temacie... które to rzeczy? i jaka ustawa o nich mówi?
Tytuł: Rzeczy wy??czone spod zaj?cia i egzekucji
Wiadomość wysłana przez: Advokat w Listopad 24, 2007, 08:04:18 pm
Reguluje to art. 829 kpc:

Art. 829. Nie podlegaj? egzekucji:

1) przedmioty urz?dzenia domowego, po?ciel, bielizna i ubranie codzienne, niezb?dne dla d?u?nika i b?d?cych na jego utrzymaniu cz?onków jego rodziny, a tak?e ubranie niezb?dne do pe?nienia s?u?by lub wykonywania zawodu;

2) zapasy ?ywno?ci i opa?u niezb?dne dla d?u?nika i b?d?cych na jego utrzymaniu cz?onków jego rodziny na okres jednego miesi?ca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wy?ywienia d?u?nika i b?d?cych na jego utrzymaniu cz?onków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ?ció?ki do najbli?szych zbiorów;

4) narz?dzia i inne przedmioty niezb?dne do osobistej pracy zarobkowej d?u?nika oraz surowce niezb?dne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wy??czeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u d?u?nika pobieraj?cego periodyczn? sta?? p?ac? - pieni?dze w kwocie, która odpowiada nie podlegaj?cej egzekucji cz??ci p?acy na czas do najbli?szego terminu wyp?aty, a u d?u?nika nie otrzymuj?cego sta?ej p?acy - pieni?dze niezb?dne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezb?dne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty s?u??ce do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego u?ytku, które mog? by? sprzedane tylko znacznie poni?ej ich warto?ci, a dla d?u?nika maj? znaczn? warto?? u?ytkow?;

7) ?rodki pieni??ne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz 2007 r. Nr 115, poz. 794).