Naukowy.pl

Społeczne => Prawo => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: Agula w Marzec 03, 2005, 09:49:38 am

Tytuł: Prawa przysługujące konsumentowi
Wiadomość wysłana przez: Agula w Marzec 03, 2005, 09:49:38 am
Konsument jest często pokrzywdzony...jeśli znacie jakieś prawa chroniące go to proszę o ich umieszczanie w tym temacie...


Rękojmia-
Ta instytucja odpowiedzialna jest za wady rzeczy sprzedanych. W ramach rękojmi istnieje odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne. Jest to odpowiedzialność ustawowa więc nie można jej wyłączyć oraz na zasadzie ryzyka więc nie trzeba dochodzić winy.
           Wady fizyczne- występują wtedy gdy rzecz kupiona ma zmniejszoną wartość, zmniejszoną użyteczność w stosunku do tej którą miała mieć na podstawie umowy, brak własności rzeczy, niekompletność przedmiotu sprzedaży.

          Wady prawne- występują gdy sprzedający nie był uprawniony do rozporządzania rzeczą albo jeśli rzecz sprzedana była obciążona prawami osób trzecich.
Roszczenia z tytułu rękojmi zawsze należy dochodzić w stosunku do sprzedawcy.
           Roszczenia kupującego- odstąpienie od umowy , obniżenie ceny, usunięcie wady, zmiana na rzecz wolną od wad. Kupujący wybiera sobie, które z tych roszczeń go zaspokoi, które będzie dla niego najkorzystniejsze.
Jeżeli chce on ustąpić od umowy to istnieje jedno zastrzeżenie, jeżeli sprzedający zaproponuje jemu bezzwłoczną naprawę wady (około 14 dni), albo natychmiast wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad to kupujący nie może od umowy odstąpić.
Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w odniesieniu do rzeczy trwałych przez okres 1 roku od  chwili wykrycia wady, a nie zawarcia umowy. Mogą to być również rzeczy, które ulegają szybkiemu zepsuciu np.: artykuły spożywcze są objęte rękojmią 1 lub 2 dniową.
Sprzedający może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi  gdy kupujący nie zgłosi wady w przeciągu miesiąca od jej wykrycia
Pamiętaj, że nawet jeśli widnieje karta że „po odejściu od kasy reklamacji nie przyjmujemy” rękojmia zawsze ci przysługuje gdyż jest to prawo nie zbywalne.
Tytuł: Prawa przysługujące konsumentowi
Wiadomość wysłana przez: Rextv w Marzec 26, 2005, 07:59:30 pm
Nie chce mi się ale muszę :mrgreen:
Jeśli piszesz o rękojmi to naturalnym odruchem byłoby gdybyś napisała również o gwarancji :lol:
Sprawę rękojmi lekko sobie uprościłaś, a to wszystko wyglada nieco inaczej, więc jeszcze raz o rękojmi i oczywiście o gwarancji. Czasem te pojęcia są mylone porzez konsumentów i dlatego trzeba pisać o nich razem dla wykazania różnic.

Rękojmia i gwarancja

Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości.

 Rękojmia za wady fizyczne i prawne, to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy (kodeksu cywilnego art. 556 - 576), a nie z umowy stron i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, nie zależy od winy sprzedawcy, gdyż oparta jest na zasadzie ryzyka i ma charakter absolutny. Sprzedawca nie może się z niej zwolnić, nie może jej ograniczyć lub wyłączyć, gdyż w umowach z udziałem konsumentów (osób fizycznych) takie działanie jest niedopuszczalne.

Nie każde uszkodzenie powstałe po zakupie towaru można reklamować. Reklamacja jest uzasadniona jeśli dotyczy wady w rozumieniu przepisów, głównie k.c., a takimi są:

- wady zmniejszające wartość rzeczy np. przez niższą od ustalonej w umowie jakość,

- wady zmniejszające użyteczność rzeczy, np. lodówka odbiega od norm technicznych ustalonych dla tego rodzaju sprzętu,

- gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,

- gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym np. brak instrukcji w języku polskim dotyczącej sposobu korzystania z rzeczy.

Sprzedawca ponosi więc odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest ww. wadą, a w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział.

Rękojmia trwa 1 rok od daty wydania rzeczy kupującemu (trzy lata dla budynków), a wszelkie oświadczenia sprzedawcy dotyczące krótszego okresu rękojmi nie mają żadnych skutków prawnych.

Aby nie utracić uprawnień z tytułu rękojmi, konsument musi zawiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

Z tytułu rękojmi konsumentowi przysługuje:

- odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy za zwrotem wadliwej rzeczy ale - nie można od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na inną, wolną od wad, albo wadę usunie. Odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero wówczas, gdy rzecz już raz wymieniono lub naprawiono;

- obniżenie ceny;

- wymiana rzeczy wadliwej na inną, bez wad (tylko w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku - takimi są rzeczy produkowane masowo, seryjnie, które można zastąpić inną, np. obuwie, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble);

- usunięcie wad (tylko przy rzeczach oznaczonych co do tożsamości - takimi są rzeczy wykonane na indywidualne zamówienie, niepowtarzalne, niezamienne, np. płaszcz uszyty na miarę).

Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację. Odpowiedzialnym wobec konsumenta jest sprzedawca, a nie producent, hurtownik, importer lub dealer. Sprzedawca nie może do nich odsyłać konsumenta, sam musi przyjąć reklamację.

Reklamację można składać ustnie (telefonicznie lub osobiście) albo pisemnie. Najlepszą ze względów dowodowych jest forma pisemna. Protokół reklamacyjny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach jeden dla sprzedawcy, drugi dla konsumenta.

Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie. Generalnie, jeśli strony nie postanowiły inaczej, ma na to nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub dokonania oględzin. W razie konieczności wydania opinii, lub badania w miejscu używania towaru, reklamację należy załatwić w terminie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności, najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych.

Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.

Drugi instrument prawny chroniący konsumenta to gwarancja jakości. Jest to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarantem może być zarówno producent, hurtownik, importer, dealer, jak i sprzedawca. Udzielenie gwarancji jest nieobowiązkowe. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił. Szczegółowo sposób załatwiania reklamacji oraz przysługujące uprawnienia określa karta gwarancyjna. Jeśli karta nie określa innego terminu, gwarancja trwa 1 rok.

Od 1996 roku konsument ma prawo wyboru między realizacją uprawnień z rękojmi i gwarancji. Z uprawnień tych można korzystać jednocześnie, ale nie łącznie, np. jeśli konsument naprawia telewizor w ramach gwarancji, to w stosunku do tej samej wady nie będzie mógł korzystać z rękojmi, ale do każdej innej wady tak.

To by było na tyle.  :lol:
Tytuł: Prawa przysługujące konsumentowi
Wiadomość wysłana przez: Agula w Marzec 27, 2005, 07:27:16 pm
Cytat: "Prawo Konsumenta"
Prawa e-konsumenta
 Zgodnie z ustawą:

Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o: nazwie i siedzibie sklepu, cenie obejmującej także cło i podatki, zasadach zapłaty, kosztach, terminie i sposobie dostawy, prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni, miejscu i sposobie składania reklamacji - to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.
Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne. Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu.

Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli:

zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych,
zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie,
usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.

Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:


zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni,
zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzyłeś ich opakowanie,
zrezygnować z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według Twojego indywidualnego zamówienia,
rezygnować z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
zrezygnować z prenumeraty prasy,
zrezygnować z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.


Ps. Jeśli moja pierwsza wypowiedź była niejasna lub mijała się z prawdą bądź była nie kompletna to dziękuje za jej uzupełnienie.....
Człowiek uczy się przez całe życie a i tak głupi umiera
Tytuł: Uwaga - ostrzeżenie
Wiadomość wysłana przez: Marta W. w Listopad 02, 2005, 02:04:16 pm
Uwaga - ostrzeżenie

Niestety pierwsze dwie wiadomości w tym wątku odnoszą się do nieaktualnych przepisów.

Od 1 stycznia 2003 r. przepisów o rękojmii i gwarancji nie stosuje się do konsumentów.

Zmianę tę wprowadzono jednak w niezbyt widoczny sposób, "tylnymi drzwiami", co utrudnia konsumentom orientację.

Otóż do kodeksu cywilnego dodano art. 535 (1), zgodnie z którym podawane dalej przepisy stosuje się do sprzedaży konsumenckiej tylko w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.

Jednocześnie w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w art. 1 wyraźnie zaznaczono, że do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 kodeksu cywilnego czyli dokładnie tych, które dotyczą rękojmii i gwarancji.
Tytuł: Odp: Prawa przysługujące konsumentowi
Wiadomość wysłana przez: koalla w Maj 29, 2015, 01:16:33 am
Witam! Jak to jest teraz w przypadku umów o kredyty? Chodzi mi dokładnie o kredyty firmowe, czy mam prawo odstąpić od umowy? Jestem zainteresowany czymś takim: http://www.ideabank.pl/kredyt-na-start-plus-rok-bez-zus czy mógłbym zrezygnować po zawarciu umowy?
Tytuł: Odp: Prawa przysługujące konsumentowi
Wiadomość wysłana przez: drHanx w Luty 03, 2017, 01:38:20 pm
W tym temacie zdecydowanie polecam lekturę artykułu na http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie (http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie/). Niestety w Polsce temat możliwości oraz obowiązków konsumentów nie jest powszechny i wielu z Nas ma dość wątpliwą wiedzę. Polecam zaznajomić się z tematem upadłości i oddłużania.