Naukowy.pl

Przyrodnicze => Medycyna => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: majka0503 w Listopad 14, 2007, 08:17:47 pm

Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Listopad 14, 2007, 08:17:47 pm
http://www.esculap.pl/ONK/news.html?news=17358
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: [email protected] w Listopad 14, 2007, 08:55:01 pm
Cytuj
Prawo do korzystania z portalu Esculap zgodnie z nowym prawem farmaceutycznym maj? wy??cznie osoby zawodowo zwi?zane z medycyn?, tj. lekarze, farmaceuci i in.


 :roll:
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Listopad 14, 2007, 09:01:47 pm
Natrafi?em na to samo  :???: Nie wspominaj?c o tym, ?e "rejestracja" nie pozwala si? klikn?? :D
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Listopad 15, 2007, 11:17:02 am
tak sobie pogrywaja?.... :roll:

Cytuj
Co ma seks do raka?   

Z kraju; 2007-11-12 ["?ycie Warszawy"]

Sto?eczny ratusz chcia? zaszczepi? dziewcz?ta z domów dziecka przeciwko rakowi szyjki macicy. Ale dyrektorzy placówek si? nie zgodzili, bo uznali, ?e... to namawianie do wcze?niejszego wspó??ycia - pisze "?ycie Warszawy".

Urz?dnicy planowali szczepi? przeciwko wirusowi HPV (brodawczaka ludzkiego) 12-letnie dziewcz?ta. Wybrano t? grup?, poniewa? w szczepionce istotne jest to, by zosta?a podana przed osi?gni?ciem dojrza?o?ci p?ciowej i przed inicjacj? seksualn? (nosicielami wirusa brodawczaka s? bowiem m??czy?ni).

Niewiedza i uprzedzenia?

Do programu Ratusza domy dziecka zg?osi?y raptem... cztery wychowanki. El?bieta Wierzchowska, dyrektor biura polityki zdrowotnej, s?dzi, ?e dyrektorzy placówek nie s? zainteresowani akcj? z powodu nie?wiadomo?ci i uprzedze?. - Niektórzy uznali, ?e szczepionka zach?ci do wcze?niejszej inicjacji, bo nie grozi ju? zaka?enie - sugeruje dyrektor Wierzchowska.

Dyrektorzy domów dziecka, z którymi rozmawiali?my, nie chieli komentowa? sprawy. Tymczasem dwunastoletnie dziewcz?ta nie s? zbyt m?odymi. Coraz bardziej obni?a si? wiek inicjacji seksualnej. Z badania w 2005 roku (Wiktoria Wróblewska, SGH) wynika, ?e swój pierwszy raz ma za sob? 6 proc. dziewcz?t poni?ej 15. roku ?ycia. Szczepionka przeciwko HPV nie jest tania. Trzy dawki, które chroni? przed zaka?eniem, kosztuj? ok. 1,5 tys. z?. Dla wychowanek domów dziecka jest wi?c nieosi?galna.

- Pomy?leli?my, ?e to by?by swego rodzaju posag dla tych dziewcz?t. Ze wzgl?du na niski status spo?eczny tych m?odych kobiet nie b?dzie sta? na szczepienie. Wiadomo te? z bada?, ?e kobiety o niskim statusie spo?ecznym s?, z ró?nych przyczyn, bardziej nara?one na raka szyjki macicy - mówi Wierzchowska.

W Poznaniu szczepi?

Tym samym tropem my?lenia poszli urz?dnicy marsza?ka Wielkopolski. Tyle ?e w Poznaniu si? uda?o. - Podali?my szczepionk? 50 wychowankom domów dziecka - mówi dr Marek Daniel, dyrektor wydzia?u zdrowia w urz?dzie marsza?kowskim w Poznaniu. Akcj? poprzedzi?y pogadanki z doros?ymi i nastolatkami prowadzone przez specjalistów z O?rodka Profilaktyki Nowotworowej. Szczepienia maj? by? kontynuowane w nast?pnych latach. Do podobnych programów przymierzaj? si? Kielce i Inowroc?aw. Warszawa spróbuje w 2008 roku.

TO CIEMNOGRÓD

Prof. Marek Spaczy?ski, Centralny O?rodek Koordynacji Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

My?lenie w tych kategoriach, ?e profilaktyczna szczepionka zach?ci do wcze?niejszego wspó??ycia seksualnego to ciemnogród. Mamy te? nie mówi? o antykoncepcji, nie zauwa?a? tego, ?e w ostatnich latach wiek inicjacji seksualnej si? obni?a. My?l?, ?e pokutuje wci?? nie?wiadomo?? spo?ecze?stwa. Pami?tam, ?e przed kilkoma laty mieli?my problem ze znalezieniem do pilota?owego programu 500 dziewcz?t. Szukali?my w dobrych szko?ach w Poznaniu. Dzi? po pi?ciu latach, rodzice tych dziewcz?t, którzy odmówili wówczas, mog? ?a?owa?. Dotychczasowe obserwacje wskazuj?, ?e szczepionka jest dobrze tolerowana, nie daje ?adnych objawów ubocznych i otrzymuj?c j? nie mo?na si? zakazi? wirusem. Kilkuletnie do?wiadczenia pokazuj? te?, ?e szczepionka przeciwko HPV niemal w 96 proc. chroni przed zaka?eniem dwoma typami wirusów HPV. S? tak?e doniesienia, ?e daje ona du?? odporno?? równie? w przypadku zaka?enia 10 z 16 typów wirusa powodujacego raka szyjki macicy.("?ycie Warszawy")
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: kaczan w Listopad 16, 2007, 07:47:06 am
Cytat: majka0503

Sto?eczny ratusz chcia? zaszczepi? dziewcz?ta z domów dziecka przeciwko rakowi szyjki macicy. Ale dyrektorzy placówek si? nie zgodzili, bo uznali, ?e... to namawianie do wcze?niejszego wspó??ycia - pisze ?ycie Warszawy.


A nawet gdyby dziewczyny wspó??y?y przed ?lubem, to nie powinny by? chronione? Mo?e wtedy wszyscy obro?cy moralno?ci zap?ac? za leczenie takich dziewcz?t w przypadku choroby?
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: majka0503 w Listopad 16, 2007, 02:15:44 pm
Dobrze to nazwali. Ciemnogrod. Nic dodac nic ujac.
Swoja droga, automaty z prezerwatywami to nie jest np namawianie do seksu, ale szczepionka owszem :???:
Tytuł: Co ma seks do raka?
Wiadomość wysłana przez: MORT w Listopad 16, 2007, 02:39:59 pm
Cytat: majka0503
Dobrze to nazwali. Ciemnogrod. Nic dodac nic ujac.
Swoja droga, automaty z prezerwatywami to nie jest np namawianie do seksu, ale szczepionka owszem  

Z ust mi to wyj??a?.

(bola?o  :twisted: )