Naukowy.pl

Społeczne => Ekonomia => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: Perex w Wrzesień 12, 2005, 07:09:26 pm

Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: Perex w Wrzesień 12, 2005, 07:09:26 pm
Witam poprawka zbliża się wielkimi krokami, a ja w lesie :P prosze o pomoc w rozwiązania tych zadań z ekonomii ( 1-wsza cześć to odpowiedź TAK/NIE, druga natomist to wybór poprawnej odpowiedzi, przyczym jedna jest prawdziwa). W zamian oferuje pomoc w rozwiązaniu zadań z majmy ewentualnie fizyki. Pozdrawiam i z góry dziękuje

1- (TAK/NIE)

1.   Dobra publiczne to dobra produkowane przez sektor publiczny
2.   PNB „per capita” odzwierciedla rzeczywisty podział dochodu w społeczeństwie
3.   Przeciętne koszty stałe rosną wraz ze wzrostem produkcji
4.   PNB (produkt narodowy brutto) określa łączną pieniężną wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych przez gospodarkę danego kraju w danym okresie  
5.   Zmiana cena dobra spowoduje przemieszczenie krzywej popytu
6.   Dolny zwrotny punkt to punkt, który gospodarka osiąga w fazie kryzysu
7.   Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwa na strukturę wydatków budżetowych
8.   Dobra publiczne są to dobra będące własnością państwa
9.   Wielkość mnożnika kreacji pieniądza nie jest stała
10.   Koszt krańcowy zawsze rośnie wraz ze wzrostem produkcji
11.   Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją
12.   Na inflacji zyskują dłużnicy, których dług charakteryzuje się zmienną stopą procentową
13.   Keynesiści upatrują przyczyn wahań koniunkturalnych w zmianach agregatowego popytu
14.   Realny PNB mierzy bieżącą produkcję w cenach bieżących
15.   Termin „PNB w cenach stałych” znaczy to samo, co nominalny PKB
16.   Wzrost dochodów konsumentów to optymistyczny sygnał dla wszystkich producentów
17.   Wartość (siła nabywcza) pieniądza ustala się samoczynnie na rynku pod wpływem gry popytu i podaży pieniądza
18.   Współcześnie większość walut w kraju o gospodarce rynkowej jest wymienialna na złoto
19.   Mecz piłki nożnej jest dobrem publicznym
20.   Kategoria eksportu netto przyjmuje zawsze wartość nieujemną
21.   W fazie depresji następuje wzrost popytu inwestycyjnego
22.   Włączenie dóbr i usług pośrednich do PNB spowodowałoby obniżenie jego wartości
23.   PNB liczony w cenach bieżących jest miarą realnej działalności gospodarczej
24.   Posługiwanie się tzw. wartością dodaną przy obliczaniu PNB eliminuje problem wielokrotnego liczenia
25.   Gdy wartość importu rośnie a eksport maleje, wartość PNB rośnie
26.   Na poziom PNB wpływają tylko zmiany produkcji, natomiast nie wypływają zmiany cen
27.   Zmniejszenie amplitudę wahań cyklu koniunkturalnego jest efektem przemian gospodarki rynkowej i rozwoju liberalizmu gospodarczego
28.   Według keynesistów, kryzys gospodarczy pojawia się dlatego, że następuje spadek popytu wywołany gwałtownym spadkiem majątku produkcyjnego
29.   Według neoklasycystycznej koncepcji przyczyną cyklu koniunkturalnego są czynniki zewnętrzne, np. czynniki przyrodnicze
30.   W fazie depresji następuje wzrost cen
31.   Dno cyklu gospodarczego to punkt, w którym kończy się depresja a zaczyna ożywienie
32.   Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej oznacza wahania wykorzystania potencjału produkcyjnego
33.   Im wyższa stopa rezerw obowiązkowych, tym wyższa jest cena kredytu
34.   Bank centralny ma monopol na emisję pieniądza gotówkowego
35.   Im wyższa jest stopa procentowa, tym niższe są zasoby pieniądza gospodarstw domowych gromadzone w związku z motywem spekulacyjnym]
36.   wzrost stopy rezerw obowiązkowych zmniejsza potencjalne zyski banków komercyjnych
37.   W większości krajów o gospodarce rynkowej państwo nie ma wpływu na wielkość podaży pieniądza
38.   Wzrost dochodu powoduje wzrost transakcyjnego popytu na pieniądz
39.   bank centralny może zmniejszyć podaż pieniądza obniżając stopę rezerw obowiązkowych banków komercyjnych


2 – (TEST WYBORU)

1.Zasiarczenie środowiska naturalnego przez elektrownie jest przykładem:
a)   opłacanych uciążliwości
b)   szarej strefy gospodarki
c)   efektu zewnętrznego
d)   problemu „gapowicza”

2.Według teorii Keyenes’a recesję w gospodarce może spowodować:
a)   nadmierna podaż towarów i usług na rynku
b)   nadmierna podaż pieniądza na rynku
c)   wzrost wydatków publicznych
d)   spadek podatków inwestycyjnych

3.Do zasobu bezrobocia zaliczana jest:
a)   nauczycielka języka rosyjskiego, która pracuje na pół etatu, a chciałaby pracować w pełnym wymiarze godzin
b)   pielęgniarka, która została zwolniona z pracy w szpitalu 3 miesiące temu, ale za tydzień zacznie pracę w innym szpitalu
c)   fryzjerka, która jest na urlopie macierzyńskim
d)   wszystkie wymienione osoby są zaliczane do zasobu bezrobocia

4.Wszystkie kombinacje dóbr leżące na krzywej obojętności, na której znajduje się optimum konsumenta , są dla niego:
a)   osiągalne, ale mniej użyteczne niż kombinacja optimum
b)   tak samo użyteczne, ale nieosiągalne
c)   osiągalne i tak samo użyteczne
d)   bardziej użyteczne ale nieosiągalne

5.Wartość produkcji finalnej uzyskanej w danym kraju, niezależnie od własności czynników wytwórczych wykorzystywanych do jej wytworzenia to:
a)   produkt krajowy brutto
b)   produkt krajowy netto
c)   dochód narodowy netto
d)   produkt narodowy brutto

6.Bank komercyjny może dokonać kreacji pieniądza w wysokości równej:
a)   rezerwom obowiązkowym
b)   rezerwom całkowitym
c)   różnicy między depozytami a rezerwami obowiązkowymi
d)   przyjętym depozytom

7.Realny PKB jest równy:
a)   nominalnemu PKB pomniejszonemu o amortyzację
b)   nominalnemu PKB skorygowanemu o zmiany w zasobie bezrobocia
c)   nominalnemu PKB skorygowanemu o zmianę cen
d)   nominalnemu PKB pomniejszonemu o podatki pośrednie

8.Gospodarka, w której producenci zaspokajają potrzeby bezpośrednio wytworzonymi przez siebie dobrami, to:
a)   rynkowa
b)   naturalna
c)   towarowa

9.Pieniądz pełni szereg funkcji. Jedną z nich jest przechowywanie w pieniądzu wartości, co oznacza, że jest on środkiem:
a)   wymiany
b)   wyrażania wartości dóbr i usług
c)   płatniczym
d)   tezauryzacji

10.Produkt krajowy brutto, wytworzony w danym roku nie obejmuje:
a)   przetworzonych surowców
b)   dóbr z importu
c)   amortyzacji
d)   dóbr finalnych przeznaczonych na eksport

11.Bezrobocie strukturalne jest spowodowane:
a)   zbyt wysokimi płacami realnymi
b)   niedostatecznym popytem na dobra
c)   niedopasowaniem struktury popytu i podaży na siłę roboczą
d)   żadna odpowiedź nie jest dobra

12.Najlepszym posunięciem rządu prowadzącym do złagodzenia bezrobocia jest:
a)   obniżenie wydatków rządowych
b)   utrzymanie deficytu budżetowego
c)   zwiększenie wydatków

13.Funkcja redystrybucyjna budżetu państwa polega na:
a)   gromadzeniu dochodów
b)   dokonywaniu pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego
c)   oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne

14.Które z następujących zdań jest prawdziwe:
a)   PNN jest większy od PNB, jeśli ceny spadają
b)   PNN jest większy od PNB, jeśli ceny rosną
c)   PNN może być większy od PNB, jeśli ceny rosną
d)   PNN nie może być większy od PNB

15.Poziom wydatków konsumpcyjnych zależy przede wszystkim od:
a)   wydatków na dobra kapitałowe
b)   wydatków rządowych i inwestycyjnych prywatnych
c)   poziomu oszczędności i inwestycji
d)   dochodów dyspozycyjnych i skłonności do konsumpcji

16.Rozporządzalne dochody osobiste wyrażają:
a)   wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję
b)   dochody osobiste pomniejszone o podatek dochodowy i powiększone o płatności transferowe
c)   dochody z pracy przed opodatkowaniem
d)   wszystkie dochody faktycznie otrzymywane przez gospodarstwa domowe

17.Jeśli wartość nominalnego PKB wzrosła w danym okresie to:
a)   wartość realnego PKB również musiała wzrosnąć
b)   poziom produkcji krajowej musiał wzrosnąć
c)   stopa inflacji musiała wzrosnąć
d)   wartość realnego PKB mogła wzrosnąć, zmaleć lub pozostać bez zmian

18.Koniunktura gospodarstwa to:
a)   zmiany nasilenia działalności gospodarczej, dokonujące się w ciągu roku, w wyniku zjawisk pośrednio lub bezpośrednio związanych ze zmianami pór roku
b)   powtarzające się co kilka lat zmiany aktywności gospodarczej społeczeństwa, wyrażające się w ekspansji lub kurczeniu się tej działalności wokół trendu
c)   całokształt wskaźników życia gospodarczego, charakteryzujących stan gospodarki danego kraju
d)   synonim wzrostu gospodarczego

19.Cechą charakterystyczną fazy rozkwitu jest:
a)   ciągły wzrost płac i ceny
b)   jednakowa dynamika ważniejszych wielkości makroekonomicznych
c)   stały wzrost skłonności do konsumpcji
d)   stopniowy wzrost kosztów produkcji w stosunku do wzrostu cen

20.W okresie recesji gospodarczej powinno się stosować następującą politykę gospodarczą:
a)   politykę taniego pieniądza
b)   politykę drogiego pieniądza
c)   stymulacyjne działania fiskalne
d)   restrykcyjne działania budżetowe

21.Współcześnie, wartość pieniądza mierzy się:
a)   wartością materiału, z którego jest wykonany
b)   parytetem złota
c)   jego siła nabywczą
d)   jego płynnością

22.Siłą nabywczą jednostki pieniężnej (np. jednego złotego)
a)   określa ilość dóbr i usług, jaka można za nią nabyć
b)   wzrasta wraz ze wzrostem podaży pieniądza na rynku
c)   zmienia się w tym samym kierunku co poziom cen dóbr i usług
d)   wzrasta wraz ze wzrostem poziomu cen dóbr i usług

23.Popyt na pieniądz wynikający z wykorzystania pieniądza do zakupu produktów i usług, to popyt
a)   oszczędnościowy
b)   przezornościowy
c)   transakcyjny
d)   spekulacyjny

24.Bankiem Centralnym w Polsce jest
a)   Bankiem Gospodarstwa Krajowego
b)   Narodowy Bank Polski
c)   Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
d)   Bank Polski

P.S. nie wie ktoś może z jakiej książki były "brane" te zadania?
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: kaczan w Wrzesień 13, 2005, 09:39:51 am
1?
2N
3N
4N
5N
6T
7N
8N
9?
10N
11?
12N
13T
14?
15N
16N
17T
18N
19?
20?
21?
22N
23?
24T
25?
26N
27N
28T
29T
30?
31T
32T
33T
34T
35N
36T
37N
38T
39N


TEST
1?
2A
3B - ale nie do konca jestem pewien
4B
5B
6C
7C
8B
9D na 90%, a na 10%B
10B?
11C
12C
13B
14D
15D
16D lub B
17D
18?
19?
20 A,C
21C
22A
23C
24B


Polecam podrecznik Ekonomia T1 i 2. Autorow Begg, Dornbusch, Fisher.
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: rww w Wrzesień 13, 2005, 10:17:27 am
Ile w teście wyboru może być odpowiedzi prawidłowych?
Czy może być, że żadna odpowiedź nie jest prawidłowa?
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: Perex w Wrzesień 13, 2005, 11:30:37 am
w teście wyboru jedna odpowiedz jest prawidłowa, nie istnieje (na 99%) możliwość że żadna nie jest prawidłowa. A co do podręcznika to akurat go mam tylko niestety jestem na kierunku na którym ekonomia jest przedmiotem raczej II-rzędu :P. ChociaŻ nie powiem że człowiek nie powinnien znać jej podstaw. pozdrawiam i oczekuje dalszych odpowiedzi
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: rww w Wrzesień 13, 2005, 11:52:50 am
Cytat: "kaczan"
1?
9?
11?
14?
19?
20?
21?
23?

25?
30?

TEST
1?
3B - ale nie do konca jestem pewien
9D na 90%, a na 10%B
10B?
16D lub B
18?
19?
20 A,C


1N
9N?
11T
14N?
19N
20?
21?
23N?
25N
30N?

TEST
1ABC?
3B(logicznie nie może być inaczej)
9D
16B
18C
19B
20A(jeśli 2A to trzeba zwiąkszyć popyt poprzez tani pienądz)

Ale głowy za powyższe nie dam  :lol:
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: Perex w Wrzesień 13, 2005, 06:29:11 pm
dziękuje za wszystkie odpowiedzi. jeśli ktoś zauważył jakiś błąd prosiłbym o odpowiedź. Co do pytania testowego numer 4:

Wszystkie kombinacje dóbr leżące na krzywej obojętności, na której znajduje się optimum konsumenta , są dla niego:
a) osiągalne, ale mniej użyteczne niż kombinacja optimum
b) tak samo użyteczne, ale nieosiągalne
c) osiągalne i tak samo użyteczne
d) bardziej użyteczne ale nieosiągalne

to przypadkiem odpowiedź "C" nie jest prawidłowa ? (nie żebym wątpił w wiedzę ekonomiczną moich przedmowców:)
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: kaczan w Wrzesień 14, 2005, 12:22:33 am
krzywa obojetnosci - krzywa na ktorej znajduja sie kombinacje 2 dobr tak samo uzytecznych z punktu widzenia konsumenta. Optimum konsumenta pojawia sie na styku krzywej obojetnosci i krzywej przedstawiajacej mozliwe wydatki na zakup tych dobr. Pozostale punkty krzywej obojetnosci pojawiaja sie powyzej krzywej ograniczenia budzetowego. Dlatego prawidlowa jest odpowiedz B.
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: aska15 w Maj 01, 2006, 07:20:01 pm
Hej! a mi pomożecie z takim zadaniem???

Wygrałeś na loteri 10 000zł. Co zrobisz aby wygrana przyniosła Tobie jak największe korzyści w przyszłoości?

bardzo was prosze   :lol:  :D  :roll:
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: idgi w Maj 07, 2006, 02:06:36 pm
Cytat: "aska15"
Wygrałeś na loteri 10 000zł. Co zrobisz aby wygrana przyniosła Tobie jak największe korzyści w przyszłoości?

ja bym zainwestowała w jakies kursy dla siebie (np komputerowe albo angielski) a jezeli miałabym juz dzieci to inwestowałabym w nie a dokładniej w ich edukacje. 10 000zl to nie za duzo (jezeli chodzi o inwestycje) wiec nie wiem czy coś by mi z tego zostało a jezeli tak to moze wartoby odłozyc sobie na konto i pomnażac?? nie wiem ile kosztują akcje 9pewnie to zalezy od firmy) ale jakby znalazła sie taka, która nie budziłaby moich zastrzezen to moze skusiłabym sie na ich kupno :mrgreen:
Tytuł: Pomoc z testu z ekonomii
Wiadomość wysłana przez: kaczan w Maj 07, 2006, 10:42:23 pm
Cytat: "idgi"
nie wiem ile kosztują akcje 9pewnie to zalezy od firmy) ale jakby znalazła sie taka, która nie budziłaby moich zastrzezen to moze skusiłabym sie na ich kupno Mr. Green


Jeżeli wygrana ma być zainwestowana na długi okres czasu to proponuję fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje. Ryzyko porażki w stosunku do pojedyńczych akcji jest tam dużo mniejsze z uwagi na dywersyfikację portfela. Doświadczenia historyczne uczą nas, że w perspektywie wieloletniej dywersyfikacja portfela nie tylko ogranicza nam ryzyko straty, ale powoduje przyrost wartości kapitału wyższy niż inwestycje w środki pozbawione ryzyka, lub o mniejszym ryzyku niż fundusze.