Naukowy.pl

Ścisłe => Fizyka => Dyskusje => Wątek zaczęty przez: xD w Wrzesień 13, 2008, 02:39:44 pm

Tytuł: soczewka
Wiadomość wysłana przez: xD w Wrzesień 13, 2008, 02:39:44 pm
mam pytanie jaka soczewke stosuje sie w aparatach fotograficznych, rozpraszaj?ca czy skupiaj?c?????
Tytuł: soczewka
Wiadomość wysłana przez: _Mithrandir w Wrzesień 13, 2008, 03:14:37 pm
Cytuj
Jedn? z podstawowych i najwa?niejszych cz??ci aparatu fotograficznego jest obiektyw. Urz?dzenie to jest uk?adem optycznym, sk?adaj?cym si? z jednej lub kilku soczewek – ca?ego zespo?u – wykonanych z ró?nego rodzaju szk?a i maj?cych ró?ne krzywizny powierzchni kulistych. Uk?ady skupiaj?ce dzia?aj? podobnie jak pojedyncza soczewka skupiaj?ca i daj? obrazy rzeczywiste, kiedy przedmioty znajduj? si? poza g?ównym ogniskiem uk?adu.


St?d: http://www.sciaga.pl/tekst/10249-11-aparat_fotograficzny